Ö Раздел 3. Прогноза и превантивни мерки

 

$ След прочитането на този раздел ще научите кога и в каква степен могат да бъдат прогнозирани земетресенията, какви мерки трябва да се предприемат преди, по-време на, и след труса, за да се снижат до минимум последиците от силно земетресение.

¼ Прочитането на раздела ще Ви отнеме 30 минути.

 

Прогнозирането на земетресенията е дейност, която има за задача да определи времето и мястото на проява на природното бедствие с цел предпазването на живота и здравето на населението, както и постройките, промишлените обекти и комуникациите от разрушаване.

 

Съществуват два вида прогноза:

·      краткосрочна;

·      дългосрочна.

 

Краткосрочното прогнозиране, с точно указване на времето на очакваното бедствие (в рамките на дни, месеци и дори години), е недостъпно за съвременната наука. Причините за това са много:

·      невъзможност да се правят наблюдения íà ìÿñòî;

·      липсата на теоретичен модел, обясняващ механизмите на генериране на силни земетресения;

·      уникалността на земетресението като акт на разрушение на земната среда (на съвременната наука не са познати две земетресения, които да си приличат “като две капки вода”);

·    от най-голяма важност е явлението наречено “нееднозначност на предвестниците”.

 

Последното означава ситуация, при която се наблюдава земетресение, а то не е предхождано от никакви значими аномални изменение на явления и процеси  (често наричани предвестници), както и обратното - наличие на аномалии в различни геофизични полета, които не са последвани от очакваното бедствено земетресение.

 

За разлика от признаците за краткосрочна прогноза, учените могат да предвидят проявата на бъдещи силни земетресения, мястото и тяхната максимална сила. Това става въз основа на статистически анализ на вече станали земетресения. При това, не може да се определи точното време и място, а само времевия интервал и вероятното място на проява. В нашата страна са маркирани основните сеизмични зони (Фиг. 5), техните възможности да генерират силни, разрушителни земетресения и максимално очакваната им сила.

 

Основната превантивна мярка срещу негативните въздействия на силните земетресения е противоземетръсното строителство. При строеж на нова сграда или реконструкция на стара е задължителна консултацията със специалист.

 

 Някои най-общи правила са свързани с препоръките:

 

·      сградите да са изометрични в план;

·      да се избягва строенето на Г-, Т- или П-образни постройки;

·      сградите да не се разполагат върху свлачища, върху слаби, оводнени земни основи, под каменопади, лавиноопасни места или скални козирки и други подобни.

 

Строителството в земетръсна страна като нашата изисква строго регламентирани нормативи. Периодично тези правилници се актуализират, като въз основа на натрупания опит от разрушителните последици на земетресенията, към новите методики за оценка, новите строителни материали и технологии, се правят допълнения, които отчитат тези промени. В земетръсно застрашените страни актуализацията на правилниците за противоземетръсно строителство се правят на 10-15 години. У нас са в сила нормите утвърдени през 1985 година. Те налагат специални изисквания за строителство, съобразени не само със сеизмичните въздействия, генерирани на наша територия, но и с тези съответно в Румъния, Турция, Гърция и др.

 

Срутването на блоковете в Свищов през 1977 година от земетресението във Вранча (Румъния) обаче поставя и един много важен въпрос - този за качеството на строителството. Иначе е трудно обяснимо, защо точно тези блокове са се срутили и са погребали своите обитатели, а сградите, стоящи близо до тях, почти не са засегнати. И още нещо: извършваните сега масови реконструкции на мазета, гаражи, магазини, кафенета и жилищни помещения често се правят самодейно. Премахват се носещи стени и колони, шайби и греди. Всичко това рязко снижава противоземетръсната устойчивост на сградите и съоръженията и представлява голяма потенциална опасност.

Какво да правим, за да се защитим от земетръсната опасност?

 

А. Преди земетресението (спокоен в сеизмично отношение период):

 

  • Набираме пълна информация за сеизмичната обстановка в района, в който живеем - колко силни земетресения и с какви максимални въздействия можем да очакваме за мястото, което обитаваме.

  • Внимателно оглеждаме обстановката в която живеем и преценяваме най-безопасните места в нея.

  • Мислено проиграваме поведението си при възникване на силно земетресение.

  • Сигурно закрепваме тежките предмети в дома - шкафове, библиотеки, телевизори, печки и кюнци, саксии и други относително тежки подвижни предмети, което е важен елемент за нашата безопасност.

  • Специално внимание трябва да се отдели на съдовете със запалителни и отровни  вещества.

  • Подготвяме комплект от най-необходими вещи и документи - облекло, лекарства, нотариални актове, пари, спестовни книжки и др.

Последно модифициране: петък, 15 юли 2011, 00:03