Настоящият курс надгражда дисциплината "Ателие по превод" от първи семестър на МП Ибероамериканистика и има за цел да задълбочи знанията и уменията на студентите в областта на художествения превод от португалски на български и от български на португалски език. Подбраните за превод текстове са взети от творби на съвременни португалопишещи прозаици и поети, чиито език и стил лежат в различни плоскости.

Изискват се предварително владеене на португалски език на ниво бакалавърска степен и основни познания върху развитието на португалоезичните литератури.

Очакваните резултати са чрез работата с художествени текстове с висока степен на трудност магистрантите да имат възможност да придобият знания и практически умения да преодоляват особености и затруднения при превода на художествена литература от различно естество.

Лекционният курс към дисциплината има за цел да представи чрез писателските дневници от края на ХХ и началото на ХХІ в. онези ключови моменти от новата история на Португалия, които предопределят както развитието на съвременното й общество, така и националното самосъзнание на португалеца днес.

Дисциплината изисква предварително основни познания върху историята и културата на Португалия, както и върху развитието на съвременната португалска литература.

Очакваните резултати са задълбочаване на познанията върху съвременната социална, политическа и културна история на Португалия и ролята на страната в международния контекст, както и идентифицирането на водещите актуални тенденции и дискусии в португалското културно пространство.

Лекционният курс се фокусира върху силното присъствие на проблематиката на мулти-, транс- и интеркултурността в съвременните португалоезични литератури. Очертават се историческите, социално-икономическите и политическите предпоставки на тези културни явления, както и конкретните им проявления в емблематични произведения на изтъкнати съвременни автори от Португалия, Бразилия и португалоезичните африкански страни.

За изучаване на дисциплината се изискват предварително основни познания върху историята, обществата и културите на страните от португалоезичното пространство, както и върху развитието на съвременните португалоезични литератури.

Очакваните резултати са задълбочаване на познанията върху съвременните португалоезични култури и  литератури и идентифициране на най-съществените аспекти в изграждането на националните идентичности в лузофонското пространство в контекста на глобализирания свят.

Целта на лекционния курс «Културна история и изкуства на Иберийския полуостров» е да запознае студентите с развитие на културата на народите населяващи Иберийския полуостров от древността до средата на ХХ век в контекста на взаимодействието между литературата и визуалните изкуства. Коментират се най-значимите произведения на изобразителните изкуства, архитектурата и музиката в рамките на историческото развитие и в съпоставка със хронологично съответните им литературни произведения. Акцентира се върху изкуството на книгата. Произведенията на авторите от Португалия се представят в контекста културното развитие на Европа. Предмет на занятията са и анализи на художествените практики, както и на представяне на произведения на изявени творци. Тематичните лекции се съпровождат с практически примери с оглед усвояване на специфична терминология и особеностите на превода й в различни по характер специализирани текстове. Предвижда се да се дадат насоки за създаване на собствени проекти на студентите с оглед презентиране пред широка публика на изкуството и културата на Португалия.

Курсът има за цел, изхождайки от равнището на уменията, които студентите са получили по време на бакалавърското обучение, да задълбочи техните практически знания в областта на художествения превод от португалски на български и от български на португалски език. С оглед на тая задача, подбрани са текстове, които поради високата степен на трудност остават извън часовете в бакалавърската степен. Примерите, с които се работи, са взети от творби, чиито език и стил лежат в различни плоскости. По тоя начин магистрантите имат възможност да придобият знания как да преодоляват при превода особености и затруднения от различен порядък. Обръща се внимание на текстове от експериментално естество, защото е често присъщо на съвременни португалопишещи белетристи. Засяга се и преводът на поезия.

Изискват се предварително владеене на португалски език на ниво бакалавърска степен и основни познания върху развитието на португалоезичните литератури.

Очакваните резултати са чрез работата с художествени текстове с висока степен на трудност магистрантите имат възможност да придобият знания и практически умения да преодоляват особености и затруднения при превода на художествена литература от различно естество.

Лекционният курс към дисциплината „Европейски съюз – терминология за целите на специализирания превод“ от МП „Ибероамериканистика“ си поставя за цел да даде на студентите основни познания за съдържанието и терминологията на обществено-политически, икономически и бизнес текстове, свързани с дейностите и интеграционните политики на най-значимата регионална международна организация, в която членуват Испания и Португалия.  Практическите занятия по дисциплината целят да развият у студентите основни умения за превод на такива текстове чрез изграждането на необходимите езикови, тематични и междукултурни компетентности.

Курсът въвежда специфичната за международната организация терминология в сферата на провежданите от нея политики в областта на бизнеса, културата, образованието и младежта, икономиката, финансите и данъците, трудовата заетост и социалните права, околната среда, науката и технологиите, международните отношения. Представят се институциите на Европейския съюз и областите на дейност, засягат се секторните и хоризонталните политики, основополагащите договори. Предлаганите за превод актуални текстове са извлечени от информационните масиви на Европейската комисия и отразяват нормативни документи, дебати на международни форуми, официални позиции на страните членки,  съобщения до медиите и др.

Практическата работа се осъществява върху реални текстове, чийто превод (от испански/португалски на български или от български на испански/португалски) се изготвя, коментира и редактира, групово или индивидуално, както в рамките на практическите занятия, така и у дома, с ползване на подходящи електронни и печатни речници и терминологични бази данни, в съответствие със заложената цел за създаване на професионални умения у студентите, които да улеснят дейността им по предоставяне на услуги в сферата на превода.

Курсът си поставя за цел да даде на студентите основни познания за съдържанието и терминологията на обществено-политически, икономически и бизнес текстове, свързани с дейностите и интеграционните политики на най-значимите регионални организации, в които членуват Бразилия и испаноезичните страни в Латинска Америка. Въвежда се специфичната за разглежданите международни организации терминология в сферата на провежданите от тях политики в областта на бизнеса, културата, образованието и младежта, икономиката, финансите и данъците, трудовата заетост и социалните права, околната среда, науката и технологиите, международните отношения. Представят се институционалната структура на отделните регионални организации, приоритетните области на тяхната дейност, основните им нормативни документи.

Предлаганите за превод актуални текстове са извлечени от информационни масиви на официални институции и медии и отразяват нормативни документи, дебати на международни форуми и официални позиции на страните членки. Практическите занятия по дисциплината целят да развият у студентите основни умения за превод на такива текстове чрез изграждането на необходимите езикови, тематични и междукултурни компетентности. Практическата работа се осъществява върху реални текстове, чийто превод (от испански/португалски на български или от български на испански/португалски) се изготвя, коментира и редактира, групово или индивидуално, както в рамките на практическите занятия, така и у дома, с ползване на подходящи електронни и печатни речници и терминологични бази данни, в съответствие със заложената цел за създаване на професионални умения у студентите, които да улеснят дейността им по предоставяне на услуги в сферата на превода.

Лекционният курс «Културна история и изкуства на Мезоамерика и Бразилия» запознава студентите с особеностите на изкуството на народите, свързани с Португалската империя и попаднали под влиянието на нейната култура, както и последващото им художествено развитие.

В курса са представени древните индиански цивилизации в светлината на най-новите археологически и антроположки открития. Изкуството на индианците се разглежда в контекста на известните факти за митологичните им представи. Произведенията на изкуствата се коментират с оглед интерпретацията на тези митологични представи, както и като извор за историята на изчезналите цивилизации. Също така се разглеждат проблемите на интерпретацията на тези образи в съвременната литература и изкуство. Представя се и изкуството на страните от Централна и Латинска Америка след 1492 година,налагането на европейските художествени и културни норми и метаморфозите им в Новия свят. Симбиозата от древни традиции и класически форми на изкуството в големите градски центрове се показва на фона на развитието на традиционното индианско изкуство и фолклорна традиция.

В няколко тематични лекции се представят художествените особености на натурализирането на испанските и португалските културни ценности в страните от Централна и Латинска Америка, Бразилия и отражението на тези процеси в литературата.

Курсът се основава на анализ на художествените практики, както и на представянето на произведенията на изявени творци. Лекциите са придружени с мултимедийни презентации, в които са представени в съпоставителен план най-съществените творби. Във всяка тематична лекция са включени практически насоки с оглед усвояване на специфична терминология и особеностите на превода й в различни по характер текстове.

В лекционния курс на дисциплината се коментират най-значимите произведения на изобразителните изкуства, архитектурата и музиката в рамките на историческото развитие и в съпоставка със хронологично съответните им литературни произведения.

В курса на обучение по дисциплината са предвидени самостоятелни писмени разработки по свободно избрани теми, представящи проучване на конкретни аспекти от влиянието