Анотации на курсовете, които ще се проведат през летен семестър, 2018/2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА

 

ИМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

1

Подготовка на научен текст за публикация –на английски език

Доц. д-р Стойчо Стойчев - ФФ

 

2

Development of 21st c. Skills: presentation, communication and management

Доц. д-р Данаил Данов – ФНОИ

 

3

"Special education - a comparative overview"

Проф. д-р Мира Цветкова – Арсова - ФНОИ

 18, 19 и 20 април 2019, зала във ФНОИ

4

Късноантични християнски автори

Доц. д-р Светослав Риболов - БогФ

2 и 3 май, 2019 г. - 15-18 ч., 8-ма зала на Бог. Ф 8, 9 и 10 май, 2019 г., 14-18 ч., 8-ма зала на Бог. Ф 15, 16, 17 май, 2019 г., 14-18 ч., 8-ма зала на Бог. Ф

5

Фотография и визуализация за академични цели

Доц. д-р Владислав Господинов - ФП

 

6

Приложение на качествени и количествени изследователски методи в социалните науки

Проф. д.икн. Желю Владимиров Стоп Ф

20, 21, 22 и 23 май от 10.00 в блок 3, зала 418

7

Организационни измервания върху, организационни/национални културни характеристики

Проф. дсн Цветан Давидков – Стоп Ф.

8 май 2019 г., начало 16ч., 9, 10 и 11 май 2019г., начало 10 ч., зала в Стоп. Ф.

8

Здравословният начин на живот – „новата религия“

Проф. дпсн Соня Карабельова - ФФ

 31.05.2019, 01.06.2019, 02.06.2019г.

9

Формиране и усъвършенстване на умения за създаване, редактиране, публикуване и разпространение на научни публикации

Проф. дфн Иванка Мавродиева – Георгиева – ФФ

9, 10 май  2019 г. от 17 до 21 ч.

13, 14 май 2019 г. от 17 до 21 ч.

16 и 17 май 2019 г. от 17 до 21 ч.

Зала в блок 4

10

Основи на историческата етнология

Доц. днк Веселин Тепавичаров - ИФ

Първа среща – 8 май 2019 г. от 16 ч. в каб. 26-А, Ректорат, етаж 2.

11

Научни стилове на цитиране

Доц. д-р Милена Цветкова - ФЖМК

 

19, 26 май, 2, 9 и 15 юни 2019 г. от 13 до 19 ч.

Зала 61 във ФЖМК

12

Изследователски методи в социалните науки: Q-методология за изследване на субективността

Доц. д-р Калоян Харалампиев - ФФ

11,12, 17, 18 и 19 май 2019 г. от 10 до 16 ч.

Зала 307 в блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

13

Формиране на литературни компетентности в началния етап на основната образователна степен

Проф. дпн Нели Иванова - ФП

13,14,20 и 21 април 2019 г., зала 518, блок 1, начален час – 9 часа

14

Докторска дисертация по хуманитаристика: някои основни принципи и подходи

(PhD in Humanities: Some basic principles and approaches)

гл.ас. д-р Христов Беров - ИФ

 

15

Докторска дисертация по хуманитаристика и възможностите на електронните ресурси

(PhD in Humanities and digital resource opportunities)

гл.ас. д-р Христов Беров - ИФ

 

16

Презентация и портфолио на дисертационния проблем

Доц. д-р Емилия Евгениева - ФФ

 

Последно модифициране: вторник, 14 май 2019, 10:26